Základní škola-informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název

Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Lužany, Lužany 144, 507 06

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Monika Otrubová

Složky organizace:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní jídelna
 • školní jídelna – výdejna

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín, příspěvková organizace

Lužany 155
507 06, Lužany

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Lužany 155
507 06, Lužany

Úřední hodiny

Pracovní dny 7.00 – 15.00

E-mailová adresa: reditel@zsluzany.cz

Telefonní čísla:

ředitelka školy: 607 767 784

základní škola: 730 891 194

mateřská škola: 797 613 636

školní jídelna – 732 709 779

Adresa internetové stránky

https://zsluzany.cz/

Adresa e-podatelny

e-mail: reditel@zsluzany.cz

ID datové schránky: 3djtigb

Účet organizace

číslo účtu/kód banky: 1163792369/0800

Identifikační čísla

IČO: 709 81 868

Dokumenty

 • Školní vzdělávací program ZŠ – „Tvořivá škola“
 • Školní vzdělávací program MŠ – „Je nám spolu dobře”
 • Školní řád
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školní jídelny

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 •  stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

Sazebník úhrad za poskytování informací – viz. https://zsluzany.cz/category/gdpr/

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

Licenční smlouvy

Nejsou

Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • trojtřídní s kapacitou 45 míst
 •  výuka podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola
 • výuka anglického jazyka
 • lyžařský kurz
 • plavecký kurz
 • škola v přírodě
 •  zájmové útvary:
  • anglický jazyk vedený lektorkou z Jazykové školy
  • sportovní kroužek – Sportuj ve škole
  • šikovné ručičky (výtvarné činnosti)
  • hra na flétnu
  • klavírní kroužek
 • již dlouhodobě jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol 
 • odebíráme dotované mléko z projektu Školní mléko – viz. Laktea.cz
 • jsme přihlášení do programu Recyklohraní (třídění a recyklace odpadů) 
 • škola byla zapojena do projektu Hodina pohybu navíc, od školního roku Sportuj ve škole
 • čerpáme finanční prostředky ze „Šablon II
  • Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021)
  • více info zde
 • čerpáme finanční prostředky ze „Šablon III
  • Výzva č. 02_20_080 – Šablony III – mimo hlavní město Praha (od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023)
  • více info zde
 • čerpáme finanční prostředky ze „Šablon OP JAK“
  • Výzva č. 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I
  • více info zde
 • čerpáme finanční prostředky na projekt Doučování žáků škol

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • do 15:00
 • pobyt v herně, na školní zahradě
 • celoroční procházky do přírody (v zimě sáňkování, bruslení)
 • využití počítačů, interaktivní tabule

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • obědy pro žáky ZŠ vaříme v naší školní jídelně, kam žáci dochází pod dozorem pedagogů 
 • pro žáky MŠ je jídlo převáženo do školky
 • možnost objednat obědy i pro cizí strávníky (do jídlonosičů)
 • více informací v sekci Školní jídelna

 

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ: eticky_kodex_08_2023