GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů


Správce údajů: Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín
Kontakty na správce najdete ZDE: http://zsluzany.cz/kontakt-zs/


Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé
agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních
údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji
nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: RNDr. Marek Komárek, tel. +420 725 983 171


K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich
práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to
zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu
s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný
mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů,
námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.


Jaká jsou Vaše práva?
Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno – naše škola je
zpracovává jako správce), máte právo:


1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného
nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě,
že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo
nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených
nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.


2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání,
pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili
(podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).


3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli
našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto
zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).


4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se
k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme ZDE:
http://zsluzany.cz/sestavy-informaci-o-jednotlivych-agendach/


5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili
souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli
odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu reditel@zsluzany.cz zašlete zprávu, v níž uvedete,
o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu,
uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.


6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte
identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost.
Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je
datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání
s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.


7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte
právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné
projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda
s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

1
§ 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)
2
Čl. 38 odst. 5 ON

 

Info_na_web_MŠ_a_ZŠ_Lužany_zamcene

 

https://zsluzany.cz/vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-za-rok-2020/

https://zsluzany.cz/sazebnik-uhrady-za-poskytovani-informaci/

Sdělení o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů