Mateřská škola – informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název

Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Lužany, Lužany 144, 507 06

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Monika Otrubová

Složky organizace:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní jídelna – výdejna

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín, příspěvková organizace

Lužany 155
507 06, Lužany

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Lužany 155
507 06, Lužany

Úřední hodiny

Pracovní dny 7.00 – 15.00

E-mailová adresa: reditel@zs.luzany.cz

Telefonní čísla:

ředitelka školy: 607 767 784

základní škola: 730 891 194

mateřská škola: 797 613 636

školní jídelna: 732 709 779

Adresa internetové stránky

https://zsluzany.cz/

Adresa e-podatelny

e-mail: reditel@zs.luzany.cz

ID datové schránky: 3djtigb

Účet organizace

číslo účtu/kód banky: 1163792369/0800

Identifikační čísla

IČO: 709 81 868

Dokumenty

 • Školní vzdělávací program ZŠ – „Tvořivá škola“
 • Školní vzdělávací program MŠ – „Je nám spolu dobře”
 • Školní řád
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školní jídelny

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 •  stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

Sazebník úhrad za poskytování informací – viz. https://zsluzany.cz/category/gdpr/

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

Licenční smlouvy

Nejsou

Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

  • dvoutřídní s kapacitou 36 míst
  • využití  počítačů  a interaktivní tabule v rámci nespavého režimu
  • předplavecká průprava (květen, červen – 10x)
  • vycházky do přírody
  • lyžařský kurz
  • angličtina pro předškolní děti
  • logopedická prevence