Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny – výdejny,

Základní školy a Mateřské školy, Lužany, okres Jičín

Platnost dokumentu: od 1. 5. 2022

Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍ JÍDELNY-VÝDEJNY

Účastníci stravování

 • ŠJ především zajišťuje stravování dětí v době jejich pobytu v základní škole a mateřské škole a umožňuje stravování vlastních zaměstnanců školy.
 • V případě opakovaného nedodržování vnitřního řádu ŠJ (zejména ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka školy právo po předchozím upozornění vyloučit strávníka ze stravování ve ŠJ.

 

Provoz školní jídelny-výdejny

 • Doba výdeje stravy pro mateřskou školu: přesnídávka od 8.45 hodin

                                                                                      oběd             od 11.00 hodin

                                (oběd se dováží na nerezovém vozíku přímo do třídy MŠ)

                                                                                     svačina         od 13.45 hodin

                                                                       výdej do jídlonosičů od 11.30 hodin     

Provoz školní jídelny

 • Doba výdeje stravy pro základní školu: oběd            od 11.30 hodin      

                                                          výdej do jídlonosičů 11.00 – 11.25 hodin  ve školní jídelně                                                          

 • Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č.84/2005 a vnitřním platovým předpisem.
 • Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
 • Škola si vyhrazuje právo na úpravu režimu konzumace těchto součástí oběda.
 • Strava pro MŠ je poskytována celodenní nebo je možno nahlásit stravu polodenní, bez odpolední svačiny.
 • Pro děti se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění, a to do přinesených nádob. V kuchyni MŠ v době od 11.30 – 11.45 hodin.
 • Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě a školní výdejna zodpovídá za kvalitu a nezávadnost jídla do doby naplnění do přepravních jednoporcových nádob. Ty nesmějí být ze skla nebo jiných rozbitných materiálů a musí být vždy čisté!
 • Pokud zákonný zástupce neodhlásí dítě na další den je opět nepřítomno v mateřské nebo základní škole, má možnost si stravu odebrat, ale zákonný zástupce je povinen zaplatit náhradu škody ve výši věcné a mzdové režie, která je 28,- Kč a přičítá se k základní ceně za den.

      (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.)

 • Náhrada škody bude vyúčtována 1x měsíčně a bude automaticky stažena s celkovou platbou.
 • První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt v MŠ a ZŠ (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit).
 • Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem do 12.00 hodin. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Dítě je přihlášeno na základě vyplnění přihlášky na celou dobu školní docházky k pravidelnému odběru stravy. Jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy je rodič povinen neprodleně nahlásit v kanceláři školní jídelny – osobně, telefonicky, popřípadě e-mailem( změna čísla účtu, adresy, telefonního čísla, přechod na jinou školu, ukončení stravování…).Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném školním roce (tj. v období od 1.9. daného roku do 31.8. roku následujícího). V případě onemocnění je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. Odhlášky budou přijímány telefonicky na tel. č. 732 709 779 nebo osobně a to do 12.00 hodin na následující den. Při telefonickém odhlašování je vždy potřeba oznámit i termín odhlášení, jeho případné prodloužení je nutno opět oznámit.  Neodhlášené přesnídávky a svačiny lze vyzvednout pouze v době jejich výdeje. Z hygienických důvodů je nelze přidávat k jídlonosičům.

 

CENA STRAVNÉHO

Mateřská škola:

                            Děti do 6 let                    Děti 7 let

Přesnídávka:              10,- Kč                          12,- Kč

Oběd:                           25,-Kč                          30,- Kč

Svačina:                       10,- Kč                          10,- Kč

Celkem:                     45,-Kč                        52,- Kč

 

Neodhlášený oběd:  73,- Kč                      80,- Kč

 

Základní škola:

                         Děti 7 – 10 let             Děti 11 – 14 let

Oběd:                       30,- Kč                           33,- Kč

Neodhlášený oběd:  58,-Kč                    61,-Kč    

Zaměstnanci

Oběd                                  41,- Kč 

Cizí strávníci

Oběd                                   95,- Kč

 

V ceně stravného je zahrnut pitný režim.

 

JÍDELNÍ LÍSTEK

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění. Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č.107/2005., v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy. Strávníkům je denně nabízen v rámci pitného režimu neochucený nápoj – voda s citronem, čaj a mléko. Jídelní lístek, společně se seznamem alergenů je zveřejněn na nástěnce ŠJ a na internetových stránkách školy: www.zsluzany.cz. Z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.

 

 DOBA PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

V mateřské a základní škole je automaticky odhlášeno volno stanovené ředitelkou a svátky. Prázdniny nejsou dětem přihlašovány automaticky, přihlašování si řeší rodiče individuálně.

 

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V DOBĚ NEMOCI

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle §122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a žákům SŠ jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle §119 a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole.

Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.

 

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí ŠJ. Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky na č. 732 709 779 nebo na email.: vlasta.kaisova@luzany.cz

 

V Lužanech dne  1.5.2022

 Vlasta Kaisová, vedoucí školní jídelny                         Mgr. Monika Otrubová, ředitelka školy