Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny – výdejny,

Základní školy a Mateřské školy, Lužany, okres Jičín

Platnost dokumentu: od 1.10.2023

Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍ JÍDELNY-VÝDEJNY

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce. Přihláškou ke stravování strávník (zaměstnanec školy) nebo zákonný zástupce strávníka(dítěte) souhlasí s vnitřním řádem ŠJ a podmínkami školního stravování a je také povinen se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce ŠJ nebo na webových stránkách školy www.zsluzany.cz. Vnitřní řád je k dispozici v ředitelně školy, u vedoucí školní jídelny, na nástěnce ŠJ a na webových stránkách školy.

Provoz školní jídelny-výdejny

 • Doba výdeje stravy pro mateřskou školu: přesnídávka od 8.40 hodin

                                                                                      oběd             od 11.30 hodin

                                (oběd se dováží na nerezovém vozíku přímo do třídy MŠ)

                                                                                     svačina         od 13.45 hodin

                                                                       výdej do jídlonosičů od 12.00 hodin     

Provoz školní jídelny

 • Doba výdeje stravy pro základní školu je od 11,30 hodin do 13,00 hodin
 • Doba výdeje stravy pro nemocné žáky a cizí strávníky do jídlonosičů (ty nesmějí být ze skla nebo jiných rozbitných materiálů a musí být vždy čisté!) je od 11,00 hodin do 11,25 hodin
 • Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č.84/2005 a vnitřním platovým předpisem.
 • Vydávaná strava pro mateřskou školu je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny v prostorách budovy školy. Obědy se do MŠ převážejí ze ŠJ v termo přepravkách, těsně před výdejem.
 • Vydaná strava pro základní školu je určena ke konzumaci ve školní jídelně v budově č.p. 125.
 • Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
 • Škola si vyhrazuje právo na úpravu režimu konzumace těchto součástí oběda.
 • Strava pro MŠ je poskytována celodenní nebo je možno nahlásit stravu polodenní, bez odpolední svačiny.
 • Pro děti se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění, a to do přinesených nádob ( ty nesmějí být ze skla nebo jiných rozbitných materiálů a musí být vždy čisté! ) – v kuchyni MŠ v době od 12.00 – 12.30 hodin a ve školní jídelně pro ZŠ v době od 11.00 – 11.25 hodin.
 • Pokud zákonný zástupce neodhlásí dítě na další den, je opět nepřítomno v mateřské nebo základní škole, NEMÁ možnost si stravu odebrat, ale zákonný zástupce je povinen zaplatit provozní a mzdové náklady, které činí pro ZŠ 65,- Kč za oběd a pro MŠ 65,-Kč za oběd plus 21,- Kč za svačinu a 21,- Kč za přesnídávku a přičítá se k základní ceně za den. (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.)
 • Náhrada škody bude vyúčtována 1x měsíčně a bude automaticky stažena s celkovou platbou.   (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování)
 • První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt v MŠ a ZŠ (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit).
 • Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem do 12.00 hodin. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Dítě je přihlášeno na základě vyplnění přihlášky na celou dobu školní docházky k pravidelnému odběru stravy. Jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy je rodič povinen neprodleně nahlásit v kanceláři školní jídelny – osobně, telefonicky, popřípadě e-mailem( změna čísla účtu, adresy, telefonního čísla, přechod na jinou školu, ukončení stravování…).Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném školním roce (tj. v období od 1.9. daného roku do 31.8. roku následujícího). V případě onemocnění je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. Odhlášky se provádějí v aplikaci Strava.cz nebo telefonicky na tel. č. 732 709 779 nebo osobně a to do 12.30 hodin na následující den. Při telefonickém odhlašování je vždy potřeba oznámit i termín odhlášení, jeho případné prodloužení je nutno opět oznámit.  Neodhlášené přesnídávky a svačiny lze vyzvednout pouze v době jejich výdeje. Z hygienických důvodů je nelze přidávat k jídlonosičům.

 

CENA STRAVNÉHO

 • Stravné se platí zálohově dopředu u vedoucí školní jídelny. Zálohu na školní rok uhradí rodiče v daném termínu dle ohlášení. Tato mimořádná platba zajistí zálohovou úhradu stravného po dobu celého školního roku. Záloha se rovná v průměru 22 pracovních dnů x celková výše stravného na den pro dítě. Záloha pro školní rok 2023/2024 je 1000,- Kč pro strávníky MŠ a 600,- Kč pro strávníky ZŠ. Tento mimořádný vklad se po ukončení docházky do školy rodičům vrací.
 • Vyúčtování stravného probíhá dle skutečnosti zpětně za uplynulý měsíc, a to vždy do 15.dne následujícího měsíce. Termín výběru plateb je pro každý měsíc vyvěšen na nástěnce ŠJ. Zároveň s platbou stravného probíhá i platba školného, které pro tento školní rok 2023/2024 činí 300,- Kč.
 • Platbu stravného lze provézt:
 1. Inkasem z účtu rodičů na účet školy u ČS č.ú.: 1163792369/0800
 2. V hotovosti u vedoucí školní jídelny.
 • Termín výběru plateb v hotovosti je pro každý měsíc vyvěšen na nástěnce ŠJ.
 • Rodiče si musí zřídit souhlas s inkasem ve prospěch účtu

č. 1163792369/0800 (neuvádí se žádný variabilní ani konstantní symbol).

 • Rodiče jsou povinni uhradit stravné nejdéle do konce probíhajícího platebního měsíce. U bezhotovostních plateb jsou rodiče povinni provést kontrolu, zda byla platba bankou provedena. Pokud platba nebyla provedena, rodiče jsou povinni platbu uhradit v hotovosti u vedoucí ŠJ.
 • Pokud rodiče opakovaně neuhradí platbu za stravné a nedohodnou si s ředitelkou školy nebo s vedoucí stravování jiný termín úhrady nebo sjednaný termín řádně nedodrží, může být s nimi zahájeno správní řízení ve věci ukončení docházky jejich dítěte do MŠ /viz Školský zákon 35 odst. 1.d/. Neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

CENA STRAVNÉHO

Mateřská škola:

                        Děti do 6 let                    Děti 7 let

Přesnídávka:           10,- Kč                         12,- Kč

Oběd:                       25,-Kč                          30,- Kč

Svačina:                   10,- Kč                         10,- Kč

Celkem:                   45,-Kč                          52,- Kč

Neodhlášený oběd:   152,- Kč                    159,- Kč

Základní škola:

                         Děti 7 – 10 let             Děti 11 – 14 let

Oběd:                       30,- Kč                         33,- Kč

Neodhlášený oběd:   95,-Kč                  98,-Kč      

Zaměstnanci

Oběd                                  41,- Kč

Cizí strávníci

Oběd                                  110,- Kč

Cena je složena:  potraviny 41,- Kč

                               provozní a mzdové náklady 65,- Kč

                               zisk 4,- Kč

 

JÍDELNÍ LÍSTEK

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění. Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č.107/2005., v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy. Strávníkům je denně nabízen v rámci pitného režimu neochucený nápoj – voda s citronem, pitná voda. Jídelní lístek, společně se seznamem alergenů je zveřejněn na nástěnce ŠJ a na internetových stránkách školy: www.zsluzany.cz. Z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.

 

 DOBA PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

V mateřské a základní škole je automaticky odhlášeno volno stanovené ředitelkou a svátky. Prázdniny nejsou dětem přihlašovány automaticky, přihlašování si řeší rodiče individuálně.

 

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V DOBĚ NEMOCI

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle §122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a žákům SŠ jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle §119 a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole.

Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.

 

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí ŠJ. Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky na č. 732 709 779 nebo na email.: vlasta.kaisova@zsluzany.cz

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny jsou vyvěšeny na nástěnce ŠJ.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance Základní školy a mateřské školy Lužany.

Vnitřní řád školní jídelny je zveřejněn na webových stránkách školy, ve vstupních prostorách školy a je k nahlédnutí u ředitelky a vedoucí školní jídelny.

Seznámení s vnitřním řádem prokazatelně stvrzují podpisem na přihlášce ke školnímu stravování.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu školní jídelny, dále pokyny vedoucí ŠJ, ředitelky školy a příslušného dohledu.

 

V Lužanech dne  01.10.2023

 

 Vlasta Kaisová, vedoucí školní jídelny                         Mgr. Monika Otrubová, ředitelka školy