Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny Základní školy a Mateřské školy, Lužany, okres Jičín

Platnost dokumentu: od 3. 9. 2018

Vyplývá ze:

–         Zákona č.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

–         Vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů

–         Vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

–         Platných hygienických předpisů

Organizace provozu

 1. Žák i zaměstnanec mají právo odebrat jídlo ze školní jídelny-výdejny pouze  je-li přítomen ve škole. Na vrácení stravného má strávník nárok za každý stravovací den, na který je odhlášen včas tj. den předem do 12 hodin, než zůstane doma. První den nemoci si může dítě/žák, zák. zástupce jídlo odnést, další neodhlášené obědy propadají. Telefon do školní jídelny- výdejny – 730 891 195.
 2. Strávník je ke stravování přihlášen vyplněním předepsaného tiskopisu (přihláška ke stravování)
 3. Poplatky za stravné se platí vždy předem na konci předchozího měsíce

–         Bankovním převodem, č. b. ú. školy: 1163792369/0800

–         V hotovosti u paní Svaté – poslední týden v měsíci v čase 8:00 – 14:30 hod.

Při nedodržení platebních podmínek  nebude možno strávníkovi poskytovat stravu!

 1. Peníze za odhlášené stravné se vyúčtovává a vrací pololetně ( buď v hotovosti či bankovním převodem). Tzn. v lednu za měsíce 09-12 a v červnu za měsíce 01-06.

      5. Výdej obědů pro děti MŠ od 11:00 (oběd se dováží na nerezovém vozíku přímo do třídy MŠ),  pro žáky ZŠ od 11:10, výdej do jídlonosičů 12:15 – 12:30 hodin.

Dopolední přesnídávka se vydává v 8:45 hod., odpolední svačina se vydává ve 13:45. 

 V případě, že ŠJ při ZŠ L. Bělohrad nevaří, výdejna při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín obědy nevydává. 

 1. Do jídelny přichází strávník bez tašky a svrchního oděvu, ty zůstanou v šatně. V jídelně konají dohled pedagogové, kteří dohlédnou  na čistotu rukou a chování žáků při výdeji a konzumaci jídla. Použité nádobí odkládají na místo určené. Není dovoleno vynášet jídlo mimo školní jídelnu!!!
 2. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny provozního řádu, dohlížejícímu pedagogovi a personálu kuchyně. Chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všechny závady ať technického nebo hygienického rázu nahlásit zaměstnanci ŠJ.
 3. Mimořádný úklid během výdejní doby zajišťuje kuchařka či školnice (rozbité nádobí, vylité nápoje,..)
 4. Pravidla úklidu a dezinfekce ve ŠJ jsou součástí Vnitřního provozního řádu a sanitačního řádu
 5. Při nevolnosti,úrazu, nebo jiné závažné události jsou strávníci povinni ihned tuto skutečnost nahlásit dohlížejícímu pedagogovi, případně kuchařce.
 6. Případné dotazy a připomínky ke školnímu stravování hlaste ihned kuchařce, p. Plecháčové.
 7. Jídelní lístek je vyvěšován na chodbě  při vstupu do jídelny a na web. stránkách: http://zsluzany.cz/skolni-jidelna/jidelni-listek/
 8. Tento vnitřní řád je k dispozici na nástěnce při vstupu do jídelny.
 9. Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě a školní výdejna zodpovídá za kvalitu a nezávadnost jídla do doby naplnění do přepravních jednoporcových nádob. Ty nesmějí být ze skla,nebo jiných rozbitných materiálů a musí být vždy čisté!!!!
 10. Pracovní doba školní jídelny- výdejny: 8:30 hod. – 16:00 hod.
 11. Telefon: 730 891 195, e-mail: zs.luzany@email.cz

 

 

Věra Plecháčová                                                                       Mgr. Monika Tringelová

samostatná kuchařka                                                              ředitelka školy

 

V Lužanech 31. 8. 2018