Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Zřízení školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon) v aktuálním znění, vyhlášky č. 72/ Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

 

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Mgr. Monika Otrubová – ředitelka školy, školní metodik prevence

Kontakty:

e-mail: reditel@zsluzany.cz

tel. číslo: 607 767 784

úřední hodiny: pondělí 13:45 – 14:45, jindy dle domluvy

 

Mgr. Hana Zdeňková – výchovný poradce, vedoucí školního poradenského pracoviště

úřední hodiny: pondělí 13:45 – 14:45 hodin

 

 

Úkoly ŠPP:

– budování příznivého klimatu školy

–  poradentství v oblasti dalšího vzdělávání (přestup na 2. stupeň ZŠ)

–  průběžné informování žáků o dalších možnostech jejich studia

–  prevence sociálně patologických jevů

–  monitorování sociálně patologických jevů

–  včasná intervence v případě řešení výchovných problémů

– práce s kolektivy žáků

–  poskytování přímé pomoci žákům s rizikem nebo projevy sociálně patologických jevů

–  poradenská činnost pro zákonné zástupce

– pomoc při integraci a inkluzi žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

–  metodická pomoc učitelům vytvářejícím PLPP

– podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků