MŠ Předškoláci

Předmatematické dovednosti

Důležité je znát vývoj dítěte z hlediska všech oblastí jeho rozvoje. Tak tedy něco o základních předmatematických představách dětí předškolního věku:

 • 3 – 4 leté děti – u těchto dětí jsou nejdůležitější manipulativní činnosti (je to pro děti tohoto věku nejpřirozenější), při jednotlivých hrách s dětmi začínáme budovat pojmy (malý x velký, málo x hodně, všechny, krátký x dlouhý, široký x úzký, vysoký x nízký, lehký x těžký, plný x prázdný), měli bychom dětem do jejich pasivní slovníku zanést také pojmy méně, více, některé, žádné a neopomenout ani pojmy z oblasti prostorové orientace jako nahoře x dole, níže x výše, vpředu x vzadu. Oblast třídění je také velmi důležitou v tomto období, je to spontánní práce dětí s předměty. Děti třídí na předměty, které mají danou vlastnost a ty které nemají, třídí podle barev, podle vlastností (vlastnost, která je pro dítě zajímavá), velikosti. Jako učitelé se snažíme vytvářet s dětmi účelové soubory (co si vezmeme na cestu, co potřebujeme na vaření, . . .). V tomto věku třídíme pouze podle 1 kritéria. Dítě by mělo znát množství v oboru do tří a z geometrických tvarů se seznámit s kruhem.
 • 4 – 5 leté děti – platí u nich to samé co u dětí 3-letých + vytváření nadřazených pojmů (hračky, oblečení, ovoce, dopravní prostředky), uspořádání 3 prvků podle velikosti, výšky, délky, množství (řazení předmětů). Děti v tomto období by měly zvládat množství v oboru do 5 (je vhodné využívat při tom přirozených situací). Dítě zná z geometrických tvarů kruh a čtverec a osvojuje si pojem trojúhelník. Některé děti začínají rády pracovat s pracovními listy.
 • 5 – 6 leté děti – V tomto věku je potřeba zaměřit se na grafomotorické činnosti dětí, ovlivní to jejich písemný projev, zápisy v matematice a rýsování v mladším školním věku. Další důležitou stránkou je zraková diferenciace (správné psaní a čtení číslic ve školním věku) a zraková analýza a syntéza (uvědomění si časti a celku). V prostorové orientaci posilujeme pojmy – první, poslední, uprostřed, mezi, hned před, hned za, vpravo, vlevo, dole. Zároveň je důležité komentovat časové úseky pro dobrou orientaci v čase (ráno, večer, dny v týdnu, roční období). Další pojmy, které bychom neměli opomenout jsou: některé, alespoň jeden, žádné, nic, stejně, méně, o jeden méně, dohromady. V oblasti nadřazených pojmů dítě zvládne vyhledávání předmětů, které do skupiny patří i nepatří. Třídit může dítě podle 1 i více kritérií, ovšem nevytvářejme dětem v tomto věku vysoký počet tříd. Dítě by mělo zvládnout uspořádat 5 prvků vzestupnou i sestupnou řadou (nejdelší, nejrychlejší atd.). Dítě by mělo být schopno napočítat do 6 (sestupná i vzestupná řada) a porozumět pojmu číslo. Z geometrických tvarů dítě zná kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník.

V oblasti předmatematické gramotnosti je tedy důležité rozvíjet u dětí prostorové vnímání, jeho správné vnímání je předpokladem pro geometrii a aritmetiku. Uspořádání prostoru úzce souvisí s vnímáním času a časové posloupnosti (co bylo dřív, později), nejpřirozenější je rozvoj motoriky (manipulace s předměty), řeči (porozumění), zrakového vnímání (části, celek, detail), sluchové vnímání a vnímání rytmu. Předčíselné představy  procvičujme porovnáváním (více, méně, stejně), tříděním, řazením – uspořádáním. Na podkladě předčíselných se budují číselné představy (určování množství, chápání číselné řady, chápání číselných operací). Je žádoucí zařazovat činnosti na koncentraci pozornosti a na krátkodobou paměť.

 

Rodičům budoucího školáčka:

Jít poprvé do školy, to je pro dítě veliká událost a rodiče by nikdy neměli dítě školou strašit (ani učitelem). Jestliže rodiče dítě na školu správně připravují, jistě se na ni těší.

Budoucí práci ve škole svému dítěti ulehčíte,

 • když s ním budete často v pohodě hovořit, budete jej zvykat přiměřeně hlasité odpovědi a správné výslovnosti, povedete jej k tomu, aby klidně a pozorně poslouchalo čtení nebo vyprávění, aby vás poslouchalo při daném pokynu, aby hovořilo normálním hlasem, nekřičelo, nepředvádělo se před návštěvou a neskákalo dospělým do řeči
 • když ho povedete k tomu, aby se nezabývalo vedlejší činností při vykonávání práce, která mu byla nařízena, aby si uklízelo své hračky, aby hlasitě zdravilo, poprosilo, poděkovalo a aby sledovalo přiměřenou dobu jen dětské televizní pořady
 • když mu vytvoříte správný režim dne – mělo by věnovat co nejvíce svého volného času pobytu v přírodě a na čerstvém vzduchu
 • když mu doma předem vytvoříte vhodný pracovní koutek k uložení všech věcí potřebných pro plnění školních úkolů
 • když ve všem počínání budete svému dítěti vzorem a příkladem
 • když budete jeho zdravé sebevědomí vytvářet a pěstovat už nyní tím, že jej nikdy nezapomenete pochválit za vše, co se mu podaří a citlivě povzbudíte, když mu něco hned nepůjde.

Nikdy jej nepodceňujte, dejte mu najevo svou lásku a vytvořte mu to nejkrásnější rodinné zázemí, které mu nejlépe pomůže překonávat nastávající životní změnu.

Výchova dětí není vůbec lehká, trvá dlouho, chce hodně trpělivosti, důslednosti, obětavosti a pochopení i optimismu. Všechno dobré, co do dítěte vložíte, se Vám v budoucnu zákonitě vrátí. A děti jsou přece největším pokladem.

 

Co by dítě mělo umět před vstupem do školy?

 • obouvat, zouvat, zašněrovat své boty
 • oblékat se, svlékat a skládat své věci
 • rozepínat a zapínat své knoflíky, zipy, zapnout aktovku, dát si ji na záda
 • mělo by mít základní sociální návyky, umývat si ruce po použití WC, před jídlem i před psaním nebo čtením
 • jíst příborem a dodržovat čistotu a pořádek kolem sebe
 • mělo by znát svoji adresu, starat se o své věci
 • mělo by umět správně držet tužku (nekřečovitě, lehce kreslit uvolňovací cviky), správně sedět při psaní, zacházet s nůžkami, skládat papír
 • poznat barvy, počítat do deseti, vědět kde je nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za
 • správně vyslovovat všechny hlásky, nebát se samo mluvit
 • znát zásady slušného chování, být kamarádský ke spolužákům, umět spolupracovat.

A mimochodem vůbec nevadí, že Vaše dítě neumí číst. To je naše práce a věřte, že naučíme číst všechny děti podle jejich schopností a možností.

 

Před vstupem do školy se posuzuje tzv. školní zralost (3 okruhy).


 1. tělesná zralost – dopřát dítěti dostatek pohybu (průlezky, hřiště ap.), žádné speciální dovednosti nejsou třeba.

 2. sociální zralost – vést dítě k samostatnosti (uvázat tkaničku, obléci se), učit držet si věci v pořádku a také naučit se vycházet s ostatními dětmi (dopřát kontakty s vrstevníky), umět splnit zadaný úkol

 3. rozumová zralost – postačí, když se dítěti budete dostatečně věnovat, číst mu dětské knížky, dovolit mu pomoci vám s drobnými pracemi, povídat si, počítat počet do 10 (ne sčítání), učit se jednoduché básničky, velmi pomohou dětské časopisy.

 Desatero pro rodiče