Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Katalogové listy (elektronická, listinná), matrika (elektronická, listinná) Zápisní lístky do ŠD (listinná) Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD (listinná) Třídní výkazy ZŠ (listinná) Spisy o přijetí žáka a správní řízení (listinná) Spisy žáků (listinná) Seznamy žáků LVK,Plavání, seznamy žáků k výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova (listinně, elektronická) Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků ( listinná) Evidence žádostí o uvolnění žáka (listinná) Evidence informací o zdravotním stavu žáka (listinná) BOZP, BOZ (listinná) Personální (listině - osobní spisy,vzdělávání pedagogů) a mzdová agenda (elektronická, listinně) Pokladní kniha a výpisy z účtu (listinná) Účetnictví (listinná, elektronicky) Smlouvy o pronájmu prostor (listinná) Seznam vyučujících, suplování a podklady pro plat, docházka (listinná) Výroční zprávy a roční plány (listinná, elektronicky) Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad (listinně, elektronicky) Hospitace (listinná) Podací deník/spisová služba (elektronická) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická) IVP, PLPP (listinná) Evidence zájmových kroužků včetně přihlášek (listinná) Jídelna: Přihlášky ke stravování (listinná) Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb (listinně a elektronicky) Jídelna: Počet obědů zaměstnanců a jiných stránvíků (listinná, elektronicky) Evidence úplaty za předškolní vzdělávání (listinná, elektronická) Družina: Seznam žáků, zákonných zástupců a info o odvádění žáků z družiny (listině) Družina: Platby družiny (listinná, elektronická) Kronika (listinná) Školní knihovna (elektronická)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Vedení školní evidence Podklad pro školní akce Bezpečnost na pracovišti a ve škole Evidence žádostí u uvolnění žáka Evidence informací o zdravotním stavu žáka Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Vedení účetnictví Pronajímání školních prostor Podklapd pro další povinnosti Výroční zprávy a roční plány školy Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad Kontrola vyučujících Evidence pošty/vedení spisové služby Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Zvláštní vzdělávací potřeby Zájmové kroužky Přihlášky ke stravování do školní jídelny Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně Platba úplaty za předškolní vzdělávání Seznam žáků, jejich zákonných zástupců a informace o odvádění žáků z družiny Evidence plateb družiny Školní kronika Evidence čtenářů školní knihovny
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci, třídní učitelé, využující Žáci školy zaměstnanci a žáci Žáci, zákonní zástupci Žáci, zákonní zástupci, lékař žáka zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy plátci v hotovosti a na účet školy plátci v hotovosti a na účet školy nájemci zaměstnanci školy zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy Příjemci a odesílatelé pošty Příjemci a odesílatelé pošty Žáci se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny Žáci Žáci,  pracovníci školy, cizí strávníci Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy, cizí strávníci Zaměstnanci školy, cizí stránvíci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci a  pracovníci škola Čtenáři
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis jmenné, kontaktní jmenné, kontaktní jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození,klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jménné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, informace o zdravotním stavu, kontaktní, podpis Jménné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné,adresní, podpis Jmenné Jmenné Jmenné, podpis jmenné, jmenné kdo hospitoval, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné Jmenné, adresní, 
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci, katalogové listy - navazujícímu školskému zařízení Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, psychologicko pedagogická poradnu, zákonní zástupci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 45 let 5 let 10 let 45 let 5 let 5 let 5 let 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let 5 let 5 let (nemá dobu skartace) 50 let - personální listy, 50 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 10 let 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 10 let 10 let 10 let 10 let 5 let 10 let 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 5 let, 1 rok po skončení akce Po dobu navštěvování družiny 5 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c c c b c c c c e c c c c c e e c e e e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 18 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Není třeba vyplnit buňku. § 18 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 64, § 68 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě § 7 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 111 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních § 5 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 123 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 6 vyhl. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělání § 8 a násl. vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání; § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních § 111 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 11 a § 14 vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 15 vyhl. č. 108/2005 Sb.;
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE