Předmatematické dovednosti

Důležité je znát vývoj dítěte z hlediska všech oblastí jeho rozvoje. Tak tedy něco o základních předmatematických představách dětí předškolního věku:

  • 3 – 4 leté děti – u těchto dětí jsou nejdůležitější manipulativní činnosti (je to pro děti tohoto věku nejpřirozenější), při jednotlivých hrách s dětmi začínáme budovat pojmy (malý x velký, málo x hodně, všechny, krátký x dlouhý, široký x úzký, vysoký x nízký, lehký x těžký, plný x prázdný), měli bychom dětem do jejich pasivní slovníku zanést také pojmy méně, více, některé, žádné a neopomenout ani pojmy z oblasti prostorové orientace jako nahoře x dole, níže x výše, vpředu x vzadu. Oblast třídění je také velmi důležitou v tomto období, je to spontánní práce dětí s předměty. Děti třídí na předměty, které mají danou vlastnost a ty které nemají, třídí podle barev, podle vlastností (vlastnost, která je pro dítě zajímavá), velikosti. Jako učitelé se snažíme vytvářet s dětmi účelové soubory (co si vezmeme na cestu, co potřebujeme na vaření, . . .). V tomto věku třídíme pouze podle 1 kritéria. Dítě by mělo znát množství v oboru do tří a z geometrických tvarů se seznámit s kruhem.
  • 4 – 5 leté děti – platí u nich to samé co u dětí 3-letých + vytváření nadřazených pojmů (hračky, oblečení, ovoce, dopravní prostředky), uspořádání 3 prvků podle velikosti, výšky, délky, množství (řazení předmětů). Děti v tomto období by měly zvládat množství v oboru do 5 (je vhodné využívat při tom přirozených situací). Dítě zná z geometrických tvarů kruh a čtverec a osvojuje si pojem trojúhelník. Některé děti začínají rády pracovat s pracovními listy.
  • 5 – 6 leté děti – V tomto věku je potřeba zaměřit se na grafomotorické činnosti dětí, ovlivní to jejich písemný projev, zápisy v matematice a rýsování v mladším školním věku. Další důležitou stránkou je zraková diferenciace (správné psaní a čtení číslic ve školním věku) a zraková analýza a syntéza (uvědomění si časti a celku). V prostorové orientaci posilujeme pojmy – první, poslední, uprostřed, mezi, hned před, hned za, vpravo, vlevo, dole. Zároveň je důležité komentovat časové úseky pro dobrou orientaci v čase (ráno, večer, dny v týdnu, roční období). Další pojmy, které bychom neměli opomenout jsou: některé, alespoň jeden, žádné, nic, stejně, méně, o jeden méně, dohromady. V oblasti nadřazených pojmů dítě zvládne vyhledávání předmětů, které do skupiny patří i nepatří. Třídit může dítě podle 1 i více kritérií, ovšem nevytvářejme dětem v tomto věku vysoký počet tříd. Dítě by mělo zvládnout uspořádat 5 prvků vzestupnou i sestupnou řadou (nejdelší, nejrychlejší atd.). Dítě by mělo být schopno napočítat do 6 (sestupná i vzestupná řada) a porozumět pojmu číslo. Z geometrických tvarů dítě zná kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník.

V oblasti předmatematické gramotnosti je tedy důležité rozvíjet u dětí prostorové vnímání, jeho správné vnímání je předpokladem pro geometrii a aritmetiku. Uspořádání prostoru úzce souvisí s vnímáním času a časové posloupnosti (co bylo dřív, později), nejpřirozenější je rozvoj motoriky (manipulace s předměty), řeči (porozumění), zrakového vnímání (části, celek, detail), sluchové vnímání a vnímání rytmu. Předčíselné představy  procvičujme porovnáváním (více, méně, stejně), tříděním, řazením – uspořádáním. Na podkladě předčíselných se budují číselné představy (určování množství, chápání číselné řady, chápání číselných operací). Je žádoucí zařazovat činnosti na koncentraci pozornosti a na krátkodobou paměť.